Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Tämä sivusto sisältää TNNet Oy:n käyttämät tietosuoja- ja markkinointirekisteriselosteen

Tietosuojarekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

TNNet Oy
Y-tunnus 0752911-8
PL 249, 40101 JYVÄSKYLÄ
Puh. 010 3091 300

Yhteyshenkilö:

Lauri Aho-Pynttäri

lauri.aho-pynttari@tnnet.fi

0103091324

REKISTERIN NIMI

TNNet Oy:n asiakasrekisteri sekä videovalvonnan ja kulunhallinnan rekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

TNNet Oy ylläpitää asiakasrekisteriä rekisteröidyn suostumuksella tai asiakassuhteen perusteella. Rekisteri vaaditaan asiakassuhteen ylläpitoon sekä tietoturvan valvontaan.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin, mahdollisiin kulkuoikeuksien hallintaan sekä palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

TNNetin tiloissa liikkuminen edellyttää kulkulupaa, joten videovalvonnan avulla huolehditaan tietoturvasta.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Rekisterissä käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

 • Rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi, henkilötunnus ja osoite
 • Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
 • Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tuotteet ja palvelut sekä palveluihin liittyvät lisätiedot, niiden avaus-, ja irtisanomispäivä, palvelun myyjätiedot ja viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot
 • Käyttäjätunnukset ja muut tunnistautumistiedot
 • Lupatiedot ja kiellot, kuten suoramarkkinointiluvat ja –kiellot
 • Kulku- ja pääsyoikeudet
 • Valtakirjat
 • Palveluiden käytöstä syntyvät loki-tiedot ja muut siihen liittyvät tiedot.
 • Videovalvontamateriaali
 • Kulunhallinnan lokitiedot

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään rekisteröitymisen yhteydessä, palvelua käytettäessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös Väestörekisteristä, Suomen Suoramarkkinointiliiton ylläpitämistä kieltorekisteristä sekä muista vastaavista rekistereistä.

Tietoja kerätään myös palvelun käytöstä automaattisesti lain edellyttämällä tavalla sekä aina asiakkaan asioidessa TNNet Oy:n kanssa mukaan lukien myös internetsivuilla vierailtaessa.

Henkilöistä, jotka liikkuvat TNNet Oy:n alueilla tallennetaan aina videovalvontaan sekä kulunhallintaan.

TIETOJEN LUOVUTUS

TNNet Oy voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei käsitellä eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUS

Tiedot kerätään palvelun yhteisiin tietokantoihin ja tiedostopalvelimiin, jotka ovat palomuurein ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja tiedostot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

Paperimuotoiset dokumentit säilytetään lukitussa tilassa, joihin on pääsy vain ennalta määritellyllä henkilöillä. Tietoa arkistoidaan ja säilytetään aina lukitussa tilassa, jossa tietoturva on huomioitu kulunhallinnalla sekä rikosilmoitinlaitteilla.

Ulkopuolisten palveluntuottajien vastuu

Henkilötietoja käsitellään myös kirjanpito-ohjelmiston sekä maksuvalvonnan toimittajan järjestelmissä. Tietojen käsittely tapahtuu EU alueen sisällä. Tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin vahvasti suojattuja. Tietojen käsittelystä on tehty kirjallinen sopimus Intrum Oy:n ja Azets Oy:n kanssa

Henkilötietojen säilytysaika

Asiakkuustiedot muutetaan asiakassuhteen päättymisen jälkeen ei-aktiiviseksi ja tietojen käsittely lopetetaan. Asiakastiedot tuhotaan säännöllisesti, kuitenkin siten, että viranomaisvelvoitteet täyttyvät. Jos asiakas on suostunut vastaanottamaan markkinointimateriaalia, henkilötiedot säilytetään, kunnes asiakas peruu suostumuksensa.

Tietojen lisääminen rekisteriin

Kotisivuillamme henkilötietoja keräävä lomake sisältää kohdan, jonka käyttäjä aktivoi ymmärtäessään että hänen henkilötietonsa lisätään asiakasrekisteriin. Samaisessa lomakkeessa on erillinen kohta, jonka aktivoimalla käyttäjä vastaanottaa markkinointimateriaaliamme. Emme luovuta asiakkaidemme tietoja kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksessa.

Yleiset toimitusehdot sisältävät kohdan, jossa kerrotaan asiakassuhteen aikana kerättävien henkilötietojen lisäämisestä asiakasrekisteriimme.

TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

TNNet Oy
PL 249
40101 JYVÄSKYLÄ

Toimenpiteet tietovuodon sattuessa:

TNNet Oy: tiedottaa mahdollisesta tietovuodosta tietosuojaviranomaisille sekä asiakkaille viipymättä. Ilmoitamme tiedotuskäytännön mukaisesti sivustolla sekä tarvittaessa sähköpostitse.

Markkinointirekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

TNNet Oy
Y-tunnus 0752911-8
PL 249, 40101 JYVÄSKYLÄ
Puh. 010 3091 300

Yhteyshenkilö:

Niko Niinijärvi

niko.niinijarvi@tnnet.fi

0103091322

REKISTERIN NIMI

TNNet Oy:n (jatkossa ”TNNet”) markkinointirekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

TNNet ylläpitää markkinointirekisteriä toteuttaakseen monikanavaista asiakasviestintää omien asiakkaidensa, toimittajiensa, yhteistyökumppaniensa sekä potentiaalisten asiakkaiden yhteyshenkilöille.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä palveluiden, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Rekisterissä käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

 • Rekisteröidyn perustiedot: nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite)
 • TNNetin markkinointiviestinnän järjestelmien synnyttämät tiedot (mm. tieto viestinnän lukemisesta ja teknistä tietoa lukutapahtumaan käytetystä ip-osoitteesta ja laitteistosta)
 • Rekisteröidyn rekisteriin luovuttamat yhteydenpidon kannalta olennaiset tiedot, mm. viitteet sosiaalisen median profiileihin
 • Markkinointikiellon antaneista tallennetaan tieto kiellosta sekä olennaiset tunnistetiedot, jotta kielto voidaan toteuttaa (sähköpostiosoite ja puhelinnumero)

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET JA TIETOJEN LISÄÄMINEN REKISTERIIN

Henkilötietoja kerätään henkilön ottaessa yhteyttä TNNetiin, palvelua käytettäessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös Väestörekisteristä, Suomen Suoramarkkinointiliiton ylläpitämistä kieltorekisteristä sekä muista vastaavista rekistereistä.

Tietoja kerätään palvelun käytöstä automaattisesti lain edellyttämällä tavalla sekä aina asiakkaan asioidessa TNNetin kanssa mukaan lukien myös internetsivuilla vierailtaessa.

Tietoja voidaan kerätä henkilön aseman perusteella potentiaalisista asiakasyrityksistä ja organisaatioista käyttäen julkisia lähteitä.

TIETOJEN KÄSITTELY

Tietoja voidaan käsitellä TNNetin markkinointiviestinnän toteuttamiseksi ja seuraamiseksi Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen sisällä sekä sen ulkopuolella. Yritykset, jotka käsittelevät tietoja ETA-alueen ulkopuolella, kuuluvat USA:n ja EU:n välisen Privacy Shield -kehyksen sertifioitujen yritysten listalle ja ne noudattavat omalta osaltaan EU:n tietosuoja-asetusta.

TNNet ei myy tai luovuta rekisterin tietoja kolmansille osapuolille, mutta voi luovuttaa tietoja voimassa olevan lainsäädännön velvoittamissa rajoissa viranomaiskäyttöön.

REKISTERIN SUOJAUS

Tiedot kerätään palvelun yhteisiin tietokantoihin ja tiedostopalvelimille, jotka on suojattu palomuurein ja muilla teknisillä keinoilla. Tietokannat ja tiedostot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

ULKOPUOLISTEN PALVELUNTUOTTAJIEN VASTUU

Henkilötietoja käsitellään myös markkinointiautomaatiotoimittajien järjestelmissä. Tietojen käsittely tapahtuu edellä mainittujen ehtojen puitteissa.

TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Markkinointirekisterin tietoja säilytetään niin kauan kuin tiedot ovat relevantteja markkinointiviestinnän toteuttamiseksi. Rekisterissä on ensisijaisesti yritysten edustajien tietoja, joten tietoihin kohdistuu muutoksia, kun rekisteröidyn asema edustamassaan yrityksessä muuttuu.

Tiedot poistetaan rekisteristä henkilön omasta pyynnöstä, teknisen havainnon perusteella (mm. jos viestejä ei voida toimittaa poistuneen tunnuksen johdosta), muista rekistereistä havaitun muutoksen perusteella (mm. yrityksen tai organisaation poistuminen rekisteristä) tai TNNetin henkilöstön tai tietoja käsittelevän toimijan havaitessa tiedon vanhentuneen.

Rekisterissä voi olla myös uutiskirjeen tai muuta viestintää tilanneiden yksityishenkilöiden tietoja. Heidän osaltaan tiedot poistetaan henkilön omasta pyynnöstä tai havaittaessa teknisesti, ettei viestejä voida toimittaa.

TIETOJEN OIKAISU-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus muuttaa tai oikaista tietojansa tekemällä tätä koskeva pyyntö rekisterinpitäjälle.

KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja. Kiellon vastaanottaa markkinointiviestintää voi tehdä itse käyttämällä viestissä olevaa linkkiä. Muissa kielto- ja tiedusteluasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä rekisterin ylläpitäjään.

OIKEUS TIETOJEN POISTAMISEEN

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää poistamaan tietonsa rekisteristä. Rekisterinpitäjän on poistettava henkilötieto rekisteröidyn vaateesta ilman aiheetonta viivästystä. Poisto-oikeutta käyttäneistä tallennetaan normaalisti vähimmäistiedot kieltorekisteriin, jotta rekisteröinti ei uusiudu esimerkiksi rekisteröidyn aseman perusteella.

TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

TNNet Oy
PL 249
40101 JYVÄSKYLÄ

TOIMENPITEET TIETOVUODON SATTUESSA

TNNet tiedottaa mahdollisesta tietovuodosta tietosuojaviranomaisille sekä asiakkaille viipymättä. Ilmoitamme tiedotuskäytännön mukaisesti sivustolla sekä tarvittaessa sähköpostitse.