TNNet Oy:n yleiset toimitusehdot

1. Soveltamisala

1.1 Toimitusehtojen soveltaminen

Näitä toimitusehtoja sovelletaan TNNet Oy:n asiakkaalle toimittamiin palveluihin. Palvelut voivat sisältää tietoliikenneliittymiä ja TNNet Oy tarjoamia muita palveluja tai laitteita. Näitä toimitusehtoja sovelletaan, ellei asiakkaan ja TNNet Oy:n välillä ole kirjallisesti toisin sovittu. TNNet Oy:n ja asiakkaan välillä tehty kirjallinen palvelukohtainen sopimus, mukaan lukien palvelukohtaiset toimitusehdot, on ensisijainen tulkintalähde ja yleiset toimitusehdot toissijainen ja täydentävä tulkintalähde. Asiakas voi viestintäverkon välityksellä käyttää muidenkin kuin TNNet Oy:n tuottamia ja tarjoamia palveluja. Palvelusopimus ei koske näitä palveluja, eikä TNNet Oy vastaa asiakkaalle tällaisista palveluista.

1.2 Määritelmiä

1.2.1 Kuluttaja-asiakas

Kuluttaja-asiakkaalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai yhteisöä, joka hankkii TNNet Oy:n palveluja pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten.

1.2.2 Yritysasiakas

Yritysasiakkaalla tarkoitetaan näissä toimitusehdoissa luonnollista tai juridista henkilöä, joka hankkii TNNet Oy:n palveluja pääasiassa harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten.

1.2.3 Asiakas

Asiakas -sanaa käytettäessä viitataan samanaikaisesti sekä kuluttaja-asiakkaisiin että yritysasiakkaisiin. TNNet Oy:n kanssa sopimussuhteessa oleva Asiakas on vastuussa TNNet Oy:lle kaikista tilaamistaan palveluista ja palvelumaksuista. Palveluun liittyviä lisäpalveluja voi tilata vain asiakas tai asiakkaan valtuuttama taho, kuitenkin niin että asiakkaan vastuu maksuista ei siirry asiakkaan valtuuttamalle taholle.

1.2.4 Loppukäyttäjä

Loppukäyttäjällä tarkoitetaan asiakkaan edustajaa, yrityksen osastoa, perheenjäsentä tai muuta luonnollista tai juridista henkilöä, joka tosiasiallisesti käyttää toimitettua palvelua. Kaikki asiakasta koskevat palveluiden ehdot koskevat myös loppukäyttäjää, ellei näissä ehdoissa ole nimenomaisesti muuta määritetty.

1.2.5 Viestintäverkko

Viestintäverkolla tarkoitetaan toisiinsa liitetyistä johtimista ja laitteista koostuvaa järjestelmää, joka on tarkoitettu viestien siirtoon tai jakeluun johtimilla, radioaalloilla, optisesti tai muulla sähkömagneettisella tavalla.

1.3 Kuluttaja-asiakkaiden lainsäädäntöön perustuvat oikeudet

Nämä toimitusehdot eivät rajoita kuluttaja-asiakkaan kuluttajalainsäädännön tai muun pakottavan lainsäädännön mukaisia oikeuksia. Mikäli nämä toimitusehdot ja kuluttaja-asiakkaan lainsäädännön mukaiset oikeudet ovat ristiriidassa keskenään, toimitusehtoja tulkitaan kuluttajan edun ja kuluttajalainsäädännön mukaisesti.

2. Sopimuksen syntyminen ja siirtäminen

2.1 Sopimuksen syntyminen

Sopimus syntyy, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen tai kun asiakas on muutoin ryhtynyt käyttämään TNNet Oy:n palvelua tai TNNet Oy on hyväksynyt asiakkaan tilauksen. TNNet Oy:n ollessa oikeutettu vaatimaan ennakkomaksun tai vakuuden katsotaan sopimuksen syntyneen vasta silloin kun asiakas on toimittanut TNNet Oy:lle vaadittavan ennakkomaksun tai vakuuden.

2.2 Määräaikaisen sopimuksen kesto

Määräaikaisten sopimuksien keston katsotaan alkavan siitä kun TNNet Oy on aloittanut palvelun toimittamisen. Jos palvelun toimitus kuitenkin TNNet Oy:stä riippuvasta syystä viivästyy TNNet Oy:n tapauskohtaisesti vahvistamasta toimitusajasta, katsotaan määräajan alkavan vahvistetusta toimitusajasta, ellei asiasta ole erillisellä sopimuksella sovittu toisin.

2.3 Sopimuksen siirtäminen

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman TNNet Oy:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. TNNet Oy:llä on oikeus siirtää sopimus kokonaan tai osittain kolmannelle osapuolelle, jolle sopimuksen tarkoittama liiketoiminta siirtyy. TNNet Oy ilmoittaa etukäteen siirrosta asiakkaalle hyvissä ajoin. TNNet Oy:llä on lisäksi oikeus siirtää sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle. Saatavien siirtoa koskevan ilmoituksen jälkeen maksut voidaan pätevästi suorittaa ainoastaan siirronsaajalle.

2.4 TNNet Oy:n oikeus kieltäytyä sopimussuhteesta

TNNet Oy:llä on oikeus kieltäytyä tekemästä palvelusopimusta, jos asiakas on jonkin teleyrityksen liittymää hyväksi käyttäen tahallisesti aiheuttanut viimeisen vuoden aikana toteennäytetyllä tavalla vakavaa teknistä häiriötä yleiselle televerkolle tai muille käyttäjille, tai jos asiakkaalla on jonkin teleyrityksen liittymän tai telepalvelun käytöstä aiheutuneita maksamattomia laskuja, joita ei ole riitautettu. Sopimussuhteesta kieltäytymisen sijaan TNNet Oy:llä on oikeus vaatia ennakkomaksu tai vakuus kohdassa 8.5 tarkoitetuissa tilanteissa edellytyksenä sopimuksen hyväksymiselle.

3. Palvelun toimittaminen, tuottaminen ja käyttö

3.1 Toimitusajankohta

TNNet Oy on velvollinen toimittamaan palvelun sovittuna aikana tai, jos toimitusajasta ei nimenomaisesti ole sovittu, kohtuullisessa ajassa sopimuksen syntymisestä. Toimituksen edellytyksenä on kuitenkin, ettei kolmannesta osapuolesta johtuva syy estä toimitusta.

3.2 Asiakkaan myötävaikutusvelvollisuus

Asiakkaan on varmistettava, että toimitusosoitteessa on palvelua varten tarvittava sähkö- ja sisäjohtoverkko ja että liittymässä käytettävät laitteet ovat kunnossa ja täyttävät viranomaismääräysten edellytykset. Asiakkaan tulee lisäksi järjestää TNNet Oy:lle pääsy tarpeellisiin laitetiloihin sekä muutoinkin myötävaikuttaa parhaan kykynsä mukaan palvelun toimittamiseen tai mahdollisten palveluhäiriöiden määritykseen ja korjaukseen. TNNet Oy:llä on oikeus periä palveluun kohdistuvat maksut myös siltä ajalta, kun palvelua ei ole voitu toimittaa tai korjata asiakkaasta johtuvasta syystä.

3.3 Palvelun tuottaminen ja muutokset palveluun

TNNet Oy:llä on oikeus tuottaa sopimuksen mukainen palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla. TNNet Oy:llä on oikeus tehdä palvelun tekniikkaan ja käyttöön vaikuttavia muutoksia edellyttäen, ettei sopimuksen sisältö kokonaisuutena olennaisesti muutu. TNNet Oy:llä on myös oikeus muuttaa palvelua lainsäädännön muutoksen tai viranomaisen päätöksen perusteella, tai muusta erityisestä syystä olosuhteiden olennaisesti muututtua. Jos tällaiset muutokset edellyttävät muutoksia asiakkaan laitteisiin ja ohjelmistoihin, asiakkaan tulee omalla kustannuksellaan huolehtia tällaisista muutoksista. TNNet Oy pyrkii ilmoittamaan asiakkaan palveluihin vaikuttavista muutoksista kohtuullisessa ajassa etukäteen. Jos palvelun muutos aiheuttaa palvelun keskeytyksen, TNNet Oy pyrkii minimoimaan tästä asiakkaalle aiheutuvat haitat ja ryhtyy tarpeellisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin haittojen minimoimiseksi. TNNet Oy ei vastaa edellä mainituista toimenpiteistä mahdollisesti aiheutuvasta haitasta. Asiakkaan vaatimista muutoksista palvelun sisältöön peritään TNNet Oy:n määrittämä maksu.

3.4 Palvelun lopettaminen

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä tai viranomaisten määräyksistä muuta johdu, TNNet Oy:llä on oikeus perustellusta syystä lopettaa palvelun tai sen ominaisuuden tuottaminen. TNNet Oy:llä on tällöin oikeus irtisanoa sopimus lopetettua palvelua tai ominaisuutta koskevin osin ilmoittamalla tästä asiakkaalle kohtuullisessa ajassa etukäteen.

3.5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot

Palvelun sisältö ja siihen sovellettavat erityiset ehdot määräytyvät kirjallisten palvelukohtaisten ehtojen tai sopimuksen mukaisesti.

3.6 Käyttöoikeus ohjelmistoihin ja dokumentteihin sekä immateriaalioikeudet

TNNet Oy myöntää asiakkaalle käyttöoikeuden TNNet Oy:n palvelusopimuksen perusteella toimittamiin ohjelmistoihin ja asiakirjoihin. Käyttöoikeuden perusteella asiakas saa käyttää ohjelmistoja ja asiakirjoja ainoastaan ohjelmistojen mukana mahdollisesti seuraavien lisenssiehtojen ja TNNet Oy:n ohjeiden mukaisesti, ja vain välittömästi palvelun käyttöön liittyen. Ohjelmistojen ja asiakirjojen sekä niiden muutettujen versioiden omistus- sekä immateriaalioikeudet ovat TNNet Oy:n tai kolmannen osapuolen (kuten TNNet Oy:n päämiehen tai alihankkijan) omaisuutta, eikä asiakkaalla ole ilman TNNet Oy:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta oikeutta kopioida, kääntää tai muuttaa asiakirjoja tai ohjelmistoja taikka luovuttaa niitä kolmannen osapuolen käyttöön, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Käyttäessään palvelua asiakas saa valmistaa palvelun osista luvallisen käytön edellyttämät kappaleet, kuten www-sivujen kopiot, käytön aikana työaseman muistiin ja selainohjelman välimuistiin. Asiakkaalla ei ole oikeutta valmistaa palvelun osista muita kappaleita eikä levittää kappaleita edelleen ellei laki sitä erityisesti salli tai palvelussa ole sitä erikseen joltain osin sallittu. Käyttöoikeuden päättyessä asiakkaan on joko palautettava tai TNNet Oy:n erillisestä pyynnöstä tuhottava hallussaan olevat alkuperäis- ja jäljennöskopiot, laitteet ja dokumentaatio omalla kustannuksellaan.

3.7 Asiakkaan laitteet ja ohjelmistot

Joidenkin TNNet Oy:n tuottamien palveluiden käyttöön tarvitaan loppukäyttötilan päätelaite ja/tai loppukäyttötilan sisäverkotus, tai muutoksia loppukäyttäjän olemassa olevaan sisäverkkoon ja siihen kytkettyihin järjestelmiin. TNNet Oy voi tarjota erillisiä palveluita, jotka koskevat sisäverkkoa tai siihen kytkettyjä järjestelmiä. Asiakas vastaa niiden laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta, jotka eivät sisälly sopimuksen mukaiseen palveluun. Asiakas vastaa myös siitä, että nämä laitteet ja ohjelmistot ovat toimivaltaisten viranomaisten hyväksymiä eivätkä haittaa tai häiritse TNNet Oy:n toimintaa tai tietoliikennettä. Asiakas vastaa TNNet Oy:n tietoliikenneverkolle tai TNNet Oy:n palvelun tuottamisessa käytetyille laitteille tai ohjelmistoille tahallisesti tai tuottamuksella aiheuttamastaan vahingosta. Häiriöitä mahdollisesti tuottavat laitteet ja ohjelmistot on välittömästi irrotettava palvelusta. Asiakas liittää tietojärjestelmänsä ja tietoliikenneverkkonsa tai niiden osat palveluun ja käyttää palvelua omalla vastuullaan.

3.8 Palvelun kautta toimitettu aineisto

Asiakas vastaa omasta ja asiakkaan käyttäjätunnuksilla tai muuten hänen vaikutuspiirissään toimivien henkilöiden toiminnasta käytettäessä palvelua, sekä palveluun jättämistään ja mahdollisesti muihin tietoliikenneverkkoihin levinneestä aineistosta, teksteistä, ohjelmista, tiedoista, tilauksista ym. vastaavista toiminnoista ja niiden tekijän- ja teollisoikeuksista, näiden lupien hankkimisesta ja kustannuksista, muusta laillisuudesta sekä niihin kohdistuvien rikkomusten aiheuttamista seuraamuksista ja vaateista. Erityisesti asiakas vastaa siitä, että asiakkaan toimittama tai asiakkaan palvelun kautta toimitettu aineisto (ns. spam -massalähetykset mukaan luettuna) ei aiheuta häiriötä verkolle tai muille käyttäjille, vahinkoa TNNet Oy:lle tai muille operaattoreille eikä loukkaa hyvää tapaa taikka lain tai viranomaisten määräyksiä. Jos viranomainen tai kolmas osapuoli osoittaa, että asiakkaan palvelun kautta on toimitettu tällaista aineistoa toisille käyttäjille taikka TNNet Oy:n tai kolmannen palvelimille, TNNet Oy:llä on asiakasta kuulematta oikeus poistaa tällainen loukkaava aineisto, estää sen käyttö tai sulkea asiakkaan palvelu. TNNet Oy ei vastaa palvelun kautta toimitetun aineiston tai tietojen saatavuudesta, laadusta taikka sisällöstä. TNNet Oy ei myöskään vastaa palvelua hyväksikäyttäen välitetyn aineiston mahdollisesta viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta aiheutuvista vahingoista. TNNet Oy ei myöskään vastaa asiakkaan palvelun kautta hankkiman aineiston lainmukaisuudesta, sen toimivuudesta tai saatavuudesta taikka siihen liittyvistä oikeuksista. TNNet Oy ei myöskään vastaa palvelun kautta käydyn viestinnän sisällöstä.

3.9 Tietoturva

Asiakas vastaa itse oman tietokoneensa, tietojärjestelmänsä, lähiverkon tai muun vastaavan tietoliikennelaitteen tai järjestelmän tietosuojauksesta ja tietosuojauksen tasosta sekä kaikista palvelun turvamekanismeista ja tietoturvasta. Asiakas vastaa riittämättömän tietosuojauksen seuraamuksista sekä TNNet Oy:n palveluverkkoon tahallisesti tai tuottamuksellaan tuomiensa -virusten ym. vastaavien seikkojen aiheuttamista vahingoista TNNet Oy:lle, muille käyttäjille tai kolmansille osapuolille. TNNet Oy voi tarjota asiakkaalle erilaisia palveluita haitallisen sisällön poistamiseksi asiakkaan tietoliikenteestä, mutta TNNet Oy ei tässäkään tilanteessa ole vastuussa siitä, jos toimitettu palvelu ei kykene estämään kaiken haitallisen sisällön välittymistä. TNNet Oy pyrkii huolehtimaan palveluidensa ja asiakkaiden tietojen tietoturvasta varmistamalla kohtuullisiksi katsominsa keinoin tietoliikenteensä, ietojärjestelmiensä, niissä käytettävien laitteiden ja ohjelmistojen luottamuksellisuuden, eheyden ja käytettävyyden. Jos asiakkaan palvelun tietoturvaan kohdistuu erityinen uhka, TNNet Oy pyrkii ilmoittamaan uhkasta viipymättä asiakkaalle ja kertomaan samalla asiakkaan käytettävissä olevista toimenpiteistä uhkan torjumiseksi sekä niiden todennäköisistä kustannuksista.

3.10 Tietoliikenneyhteyden katkaiseminen

Asiakas vastaa siitä, että mahdollinen valintainen tietoliikenneyhteys asiakkaan ja palvelun välillä katkaistaan käytön jälkeen. TNNet Oy ei vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat auki jätetystä yhteydestä. Sama pätee, mikäli asiakkaan palvelua on käyttänyt kolmas taho ja käyttö johtuu asiakkaan lievää suuremmasta huolimattomuudesta. Mikäli asiakas hankkii TNNet Oy:ltä palvelun, jossa TNNet Oy sitoutuu valvomaan asiakkaan palvelun tai asiakkaan muun laitteiston toimintaa, edellyttää TNNet Oy, että valvottava laitteisto, asiakkaalle toimitettujen kiinteiden yhteyksien loppukäyttötilojen päätelaite ja päätelaitteeseen kytketty kiinteän linjan passiivilaitteisto pidetään sähköverkkoon ja viestintäverkkoon kytkettynä. Mikäli asiakas on kytkenyt valvottavan palvelun irti verkosta tai pois päältä, on TNNet Oy oikeutettu laskuttamaan asiakkaalta virheellisen hälytyksen aiheuttama työn.

3.11 Palvelun käyttötarkoituksesta

Asiakas ei saa välittää kolmannen osapuolen liikennettä liittymänsä kautta TNNet Oy:n palveluun, eikä jakaa TNNet Oy:n palveluita asiakkaan organisaation ulkopuolelle sopimatta tästä erikseen TNNet Oy:n kanssa.

4. Palvelun virhe, palvelun ylläpitäminen ja vikojen korjaaminen

4.1 Palvelun virhe

Palvelussa katsotaan olevan virhe, jos se poikkeaa palvelusopimuksessa palvelulle määritellyistä ominaisuuksista ja tämä poikkeama vaikeuttaa olennaisesti palvelun käyttämistä. Palvelussa oleva tietoliikennehäiriö ei kuitenkaan ole sinällään palvelun virhe, mikäli tietoliikennehäiriö toimitetussa palvelussa ei johdu TNNet Oy:n toimittaman järjestelmän piirissä olevasta seikasta tai olosuhteesta. Mahdollista tietoliikenneyhteyden ajoittaista tai jatkuvaa hitautta ei ole pidettävä tietoliikennehäiriönä, jos asiakkaan hankkima kapasiteetti on riittämätön asiakkaan käyttöön nähden. TNNet Oy toteaa nimenomaisesti, etteivät viestintäpalvelut ole luonteeltaan koskaan täysin häiriöttömiä, ellei asiakkaan kanssa poikkeuksellisesti ole sovittu erityisistä järjestelyistä, jotka voivat johtaa lähes täydelliseen häiriöttömyyteen. Näin ollen asiakkaan tulee varmistaa erityisen tärkeän viestinnän toteutuminen tarvittaessa muilla yhteysvälineillä tilanteissa, joissa mahdollinen häiriö voisi aikaansaada ennalta-arvaamattoman suurta tai muuten erityistä vahinkoa asiakkaalle, kuten esimerkiksi rahoitus-, vakuutus- tai pankkipalvelujen käytössä.

4.2 Asiakkaan tekemä häiriöilmoitus

Jos asiakas havaitsee käyttämässään TNNet Oy:n palvelussa häiriön, voi hän tehdä häiriöilmoituksen kyseisen palvelun ehtojen mukaisesti. TNNet Oy pidättää kuitenkin itsellään oikeuden laskuttaa asiakasta virheellisen häiriöilmoituksen aiheuttamasta tarpeettomasta työstä.

4.3 Palvelun ylläpitäminen ja vikojen korjaaminen

TNNet Oy ylläpitää palvelun käyttökunnossa sopimuksen mukaisesti ja korjaa palvelun virheet arkipäivisin (ei lauantaisin) kello 8.00 -16.00 niin pian kuin mahdollista, ellei muusta ole erikseen sovittu.

4.4 Palvelun tilapäiset keskeytykset.

TNNet Oy:llä on oikeus tilapäisesti sulkea tai keskeyttää palvelu, jos tämä on tarpeen toteutettavan tietoliikenneverkon rakennus- ja kunnossapitotyön onnistumisen vuoksi. Tällöin TNNet Oy toimii siten, että keskeytys jää lyhytaikaiseksi ja siitä aiheutuu asiakkaalle mahdollisimman vähän haittaa. TNNet Oy tiedottaa asiakkaalle keskeytyksestä mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan etukäteen. TNNet Oy:llä on myös oikeus tilapäisesti keskeyttää palvelun tuottaminen, jos se on välttämätöntä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden vaatiman teleliikenteen turvaamiseksi.

5. Asiakkaan ja palvelun tiedot sekä käyttäjätunnukset

5.1 Asiakkaan tunnistamistiedot

TNNet Oy:llä on asiakasta kuultuaan oikeus valita palveluun kuuluvat asiakkaan käyttöön tulevat käyttäjätunnukset, numerot, osoitteet ja muut vastaavat asiakkaan yksilöimiseksi tarvittavat tiedot. Ne säilyvät TNNet Oy:n omistuksessa eikä asiakkaalla ole oikeutta niihin sopimuksen päätyttyä, ellei kirjallisesti ole toisin sovittu tai siirto täytä lain mukaisen numeronsiirrettävyyden edellytyksiä. Verkkotunnukset kuuluvat kuitenkin asiakkaalle edellyttäen, että asiakas on täyttänyt asianmukaisesti niiden käyttöön liittyvät velvoitteensa ja muut velvoitteensa suhteessa TNNet Oy:öön.

5.2 Asiakkaan käyttäjätunnukset ja salasanat

Asiakkaan on säilytettävä käyttäjätunnus, salasana ja kaikki muut näihin verrattavat TNNet Oy:n palvelun tiedot siten, että nämä eivät joudu ulkopuolisten käyttöön. Asiakas vastaa salasanan vaihdosta aiheutuneista kustannuksista sekä hänen salasanallaan ja käyttäjätunnuksellaan tapahtuvasta palvelun käytöstä. Asiakkaan tulee ilmoittaa välittömästi käyttäjätunnusten, salasanojen tai muiden tietojen joutumisesta ulkopuoliselle. Ilmoituksen jälkeen asiakas ei vastaa vanhoilla tunnistetiedoilla tapahtuneesta palvelun luvattomasta käytöstä.

5.3 IP-osoitteet

TNNet Oy:n IP-palveluissa käytettävät IP-osoitteet ovat pääsääntöisesti TNNet Oy:n omaisuutta ja palaavat TNNet Oy:n hallintaan, kun palvelusopimus päättyy. Joihinkin palveluihin asiakas voi kytkeytyä olemassa olevilla omilla IP-osoitteillaan tai hankkia omat osoitteet palveluaikana. Mikäli asiakkaan hankkima palvelu mahdollistaa näiden osoitteiden käytön, on tästä erikseen sovittu kyseisen palvelun palvelukohtaisissa ehdoissa. Joissakin TNNet Oy:n palveluissa jaetaan dynaamisia IP-osoitteita, jotka vaihtuvat yhteyskertojen välillä tai yhteyden aikana. Nämä osoitteet ovat TNNet Oy:n tarjoama yhteyden käyttämiseen tarvittava palvelu. Asiakkaalla ei ole mitään muita kuin käyttöaikaisia oikeuksia kyseisiin IP-osoitteisiin. Asiakasta kielletään aktiivisesti rekisteröimästä dynaamisesti jaettuja IP-osoitteita mihinkään palveluun, josta voi tulla toiselle osoitetta käyttävälle asiakkaalle ei-toivottuja tietoliikenneyhteyksiä. Mikäli asiakas kiellosta huolimatta tekee kyseisen rekisteröinnin, katsotaan hänen häirinneen tahallisesti tietoliikennettä ja hän on korvausvelvollinen aiheuttamastaan haitasta TNNet Oy:lle ja kolmansille osapuolille.

5.4 Asiakkaan tietojen muuttaminen asiakkaan pyynnöstä

Käyttäjätunnukset, salasanat tai asiakkaan muut tiedot voidaan muuttaa asiakkaan pyynnöstä maksua vastaan.

5.5 TNNet Oy:n oikeus muuttaa tunnistamistietoja tai asiakkaan muita tietoja.

TNNet Oy:llä on oikeus muuttaa tunnistamistietoja tai asiakkaan muita tietoja, jos viranomaisten määräykset tai verkon rakenteelliset, palvelulliset tai muut tekniset syyt sitä vaativat. TNNet Oy ilmoittaa muutoksesta asiakkaalle kohtuullisessa ajassa etukäteen.

5.6 Tunnistamistietojen tai asiakkaan muiden tietojen antaminen kolmannen osapuolen käyttöön

TNNet Oy:n omistuksessa olevat IP-osoitteet TNNet Oy voi luovuttaa kolmannen osapuolen käyttöön kuukauden kuluttua asiakkaan hankkiman palvelun loppumisesta. Asiakas on vastuussa TNNet Oy:n IP-osoitetietojen poistamisesta käyttämistään IP-laitteista palvelun sulkemista seuraavan kuukauden aikana. Dynaamisesti jaetut IP-osoitteet voivat päätyä toisen TNNet Oy:n asiakkaan käyttöön välittömästi osoitteen yhteyskohtaisen voimassaoloajan päätyttyä.

6. Asiakastiedot ja niiden käyttö

6.1 Tietojen antaminen

Asiakkaan tulee ennen palvelun avaamista antaa TNNet Oy:lle sen vaatimat, palvelua varten tarvittavat tiedot sekä tarkistaa kirjattujen tietojen oikeellisuus. Asiakkaan on ilmoitettava viipymättä TNNet Oy:lle asiakastietojensa muutoksista. Asiakas vastaa siitä, että asiakkaan ilmoittamat palvelun loppukäyttäjät ovat tietoisia heitä koskevien tietojen antamisesta. Mikäli TNNet Oy:n toimittaman palvelun toimitus tai häiriökorjaus viivästyy siksi, että asiakas ei ole toimittanut riittäviä asiakastietoja tai asiakas on laiminlyönyt muuttuneiden tietojen ilmoittamisen, vapautuu TNNet Oy kaikista korvausvelvoitteista, joita muuten palveluehtojen mukaan TNNet Oy:n korvattavaksi tulisi.

6.2 Henkilötietojen käsittely

TNNet Oy:llä on oikeus käsitellä asiakkaan henkilötietoja siten kuin henkilötietolaissa sekä sähköisen viestinnän tietosuojalaissa säädetään. Henkilötietojen käsittelystä tiedotetaan erikseen rekisteriselosteissa sekä muun asiakastiedotuksen yhteydessä. TNNet Oy:llä on oikeus luovuttaa asiakas- ja tunnistetietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

7. Kustannusten ja vahinkojen korvaaminen, hinnanalennus

7.1 TNNet Oy:n vahingonkorvausvelvollisuus.

TNNet Oy on velvollinen maksamaan asiakkaalle vahingonkorvausta TNNet Oy:n tuottamuksesta aiheutuneista, asiakkaan toteen näyttämistä välittömistä vahingoista. TNNet Oy korvaa yritysasiakkaalle palvelun virheestä ja sen toimituksen viivästymisestä johtuvat, tuottamuksellaan aiheuttamansa välittömät vahingot. Vahingonkorvauksen enimmäismäärä on kuitenkin rajattu yhden kuukauden palvelumaksuun. TNNet Oy korvaa kuluttaja-asiakkaalle palvelun virheestä ja sen toimituksen viivästymisestä aiheutuneet välittömät vahingot, mikäli TNNet Oy on aiheuttanut vahingon tuottamuksellaan. Jos TNNet Oy on kuitenkin kohdan 7.3 tai 7.4 perusteella tai muutoin velvollinen suorittamaan asiakkaalle sopimussakkoa, hyvitystä tai muuta sellaista vakiokorvausta sopimusrikkomuksensa johdosta, TNNet Oy on korvausvelvollinen vain siltä osin, kun asiakkaan kärsimä korvauskelpoinen vahinko ylittää tällaisen vakiokorvauksen määrän.

7.2 Vahingonkorvausvelvollisuuden rajoitukset.

TNNet Oy ei korvaa välillisiä vahinkoja tai ylivoimaisesta esteestä johtuvia vahinkoja. TNNet Oy ei myöskään korvaa asiakkaan, loppukäyttäjän tai kolmannen osapuolen vastuulla olevista seikoista aiheutuvia vahinkoja.

7.3 Käytön keskeytykset.

Jos telepalvelun käyttö estyy yleisen televerkon rakennus-, muutos- tai kunnossapitotyön tai televerkossa olevan vian vuoksi kalenterikuukaudessa yli 48 tunnin aikana, TNNet Oy hyvittää asiakkaalle tämän pyynnöstä teleliittymän perusmaksun yhden kuukauden ajalta. TNNet Oy:llä ei ole kuitenkaan hyvitysvelvollisuutta, kun vian on aiheuttanut ylivoimainen este, ja jos TNNet Oy lisäksi osoittaa, ettei se ole kohtuullisin toimenpitein voinut korjata vikaa 48 tunnin kuluessa; tai kun vian on aiheuttanut asiakkaan tai muun teleliittymää taikka telepalvelua käyttäneen henkilön tuottamus. TNNet Oy:llä ei ole hyvitysvelvollisuutta silloin kun teleliittymän käyttö on estynyt asiakkaanpäätelaitteen tai sisäjohtoverkon vian vuoksi. Tämän kohdan mukainen hyvitysvelvollisuus ei koske käytön keskeytyksiä Internet-palveluissa silloin, kun keskeytys johtuu TNNet Oy:n viestintäverkon ulkopuolisesta tekijästä.

7.4 Viivästys kuluttaja-asiakkaan liittymän toimittamisessa tai häiriön korjaamisessa

Jos TNNet Oy viivästyy kuluttaja-asiakkaan liittymän toimittamisessa yli seitsemän työpäivää sovitusta toimitusajankohdasta tai ei korjaa palvelun käytön kokonaan estävää vikaa seitsemän päivän kuluessa vikailmoituksen saatuaan, maksaa TNNet Oy asiakkaalle palvelukohtaisten ehtojen tai hinnaston mukaisen korvauksen kultakin seitsemän päivää ylittävältä vuorokaudelta. Korvaus maksetaan enintään kahdelta viikolta. TNNet Oy:n korvausvelvollisuus kuitenkin edellyttää, ettei palvelukohtaisissa ehdoissa tai asiakkaan kanssa muuten ole toisin sovittu. TNNet Oy ei ole korvausvelvollinen, mikäli viivästys johtuu kolmannen osapuolen toimituksen viivästymisestä.

7.5 Viat asiakkaan hallitsemissa laitteissa tai ohjelmistoissa.

Jos asiakas tahallisesti tai TNNet Oy:n huomautuksesta huolimatta käyttää viallisia tai häiriötä aiheuttavia laitteita tai ohjelmistoja, asiakas vastaa TNNet Oy:lle aiheutuneista mahdollisista vahingoista sekä vikojen etsimisestä aiheutuneista kustannuksista.

7.6 Vahingonkorvauksen vaatiminen.

Vahingonkorvausta on vaadittava TNNet Oy:ltä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun vahingonkorvauksen perusteena oleva virhe havaittiin tai se olisi pitänyt havaita tai viivästystapauksissa siitä, kun toimitus on tapahtunut. Yritysasiakkaiden tulee reklamoida kirjallisesti TNNet Oy:lle virheestä neljäntoista (14) päivän kuluessa sekä esittää asiaan liittyvät vaatimukset kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun vahingonkorvauksen perusteena oleva virhe havaittiin tai se olisi pitänyt havaita tai viivästystapauksissa siitä, kun toimitus on tapahtunut.

8. Maksut ja laskutus

8.1 Hinnat

TNNet Oy:n kulloinkin voimassa olevat kuluttajapalveluiden palveluhinnastot ovat nähtävillä osoitteessa . Hinnastoissa on yleisesti esitetty TNNet Oy:n kuluttajapalveluiden veloitus-, laskutus- ja hinnoitteluperiaatteet. TNNet Oy pidättää itselleen oikeuden veloitus-, laskutus- ja hinnoitteluperiaatteiden sekä hintojen muutoksiin lain sallimissa rajoissa. Yrityspalveluiden veloitus-, laskutus- ja hinnoitteluperiaatteet kuvataan palvelukohtaisissa ehdoissa tai sopimuksissa.

8.2 Palvelusta maksettavat maksut

Asiakas maksaa TNNet Oy:lle palvelusta ja sen käytöstä hinnaston tai palvelukohtaisen sopimuksen mukaiset maksut TNNet Oy:n määrittelemien laskutuskausien mukaisesti. Asiakas saa hinnaston sopimusta tehtäessä. Kuluttajapalveluiden hinnastoja on lisäksi saatavilla TNNet Oy:n asiakaspalvelupisteistä. TNNet Oy laskuttaa asiakkaalta myös TNNet Oy:n palvelun kautta käytettyjen muiden teleyritysten ja palveluntuottajien maksut, jos tästä on ko. teleyrityksen tai palveluntuottajan kanssa sovittu. Maksut laskutetaan ko. teleyritysten ja palveluntuottajien hinnastojen mukaisesti.

8.3 Kertaluonteiset maksut ja toistuvat perusmaksut

Asiakas maksaa avausmaksun ja muut viestintäverkkoon liittymisestä johtuvat kertaluonteiset maksut, kuten huolto- ja liittymismaksut, sisäjohtoverkon rakentamis- ja huoltomaksut palvelun avauksen yhteydessä tai muuten erikseen. TNNet Oy:llä on oikeus periä palvelun käyttömahdollisuuden ylläpidosta hinnaston tai sopimuksen mukaista kiinteää, aikaan perustuvaa perusmaksua. Perusmaksut peritään laskutuskausittain etukäteen. Perusmaksu on suoritettava myös siltä ajalta, kun palvelu on suljettuna. Jos palvelua koskeva sopimus päättyy kesken sopimuksessa tai hinnastossa määritellyn laskutuskauden, perusmaksu peritään koko laskutuskaudelta eikä perusmaksua palauteta. Mikäli asiakas purkaa tai irtisanoo sopimuksen, saamatta jääneestä mutta ennakkoon maksetusta palvelusta suoritettua maksua ei palauteta, ellei erityisiä syitä siihen ole. Tällainen erityinen syy on esimerkiksi se, että TNNet Oy on muuttanut palveluaan siten, etteivät asiakkaan laitteet pysty vastaanottamaan palvelua tai kyseessä on TNNet Oy:n sopimusrikkomus, joka on aiheutettu lievää törkeämmällä tuottamuksella.

8.4 Maksujen erääntyminen ja viivästysseuraamukset

Lasku on maksettava viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä. Mikäli asiakas ylittää palveluun asetetun saldorajoituksen tai sovitun luottorajan tai maksuja kertyy laskutuskaudella poikkeuksellisen paljon, TNNet Oy voi lähettää asiakkaalle laskun normaalista laskutusaikataulusta poikkeavasti. TNNet Oy:llä on oikeus periä viivästyneistä maksuista korkolain mukaista viivästyskorkoa eräpäivästä lukien ja viivästyneen laskun maksukehotuksesta hinnaston mukainen käsittelymaksu. Lisäksi TNNet Oy on oikeutettu perimään viivästyneen laskun perimisestä aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. Jos asiakas ei ole maksanut erääntyneitä laskuja maksukehotuksesta ja palvelun sulkemisesta huolimatta, erääntyvät myös muut palvelusta laskutettavat vielä erääntymättömät saatavat heti maksettaviksi.

8.5 Ennakkomaksu tai vakuus

TNNet Oy:llä on oikeus ennen palvelusopimuksen syntymistä sekä palvelusopimuksen voimassaoloaikana tarkistaa asiakkaan luottotiedot. TNNet Oy:llä on lisäksi oikeus harkintansa mukaan ennen palvelusopimuksen solmimista vaatia asiakkaalta kohtuullista ennakkomaksua tai vakuutta. Ennakkomaksun tai vakuuden vaatimisen perusteena voi olla asiakkaan konkurssi, julkinen haaste velkojille, maksamatta olevat muut kuin velkajärjestelyn piiriin kuuluvat viestintäpalvelumaksut tai asiakkaan luottotiedoista ilmenevä muunlainen ilmeinen kyvyttömyys suoriutua palvelusopimukseen perustuvista maksuista tai se, että asiakkaan luottotietoja ei voida selvittää tai poikkeuksellisen suuri laskukertymä verrattuna asiakkaan tavanomaiseen laskukertymään, ennakoitavissa oleva maksukyvyttömyys tai muu siihen verrattavasta seikasta johtuva erityinen syy. Ennakkomaksun tai vakuuden perusteet ilmoitetaan asiakkaalle. TNNet Oy ei maksa korkoa ennakkomaksulle tai vakuudelle. TNNet Oy perii erääntyneet saatavansa ennakkomaksusta tai vakuudesta viivästyskorkoineen ja perimiskuluineen. TNNet Oy palauttaa vakuuden kuluttaja-asiakkaan vaatimuksesta heti, kun vakuuden perusteet poistuvat, mikäli kuluttaja-asiakas on sopimuskauden aikana moitteettomasti hoitanut sopimukseen perustuvat velvoitteensa.

8.6. Saldorajoitus

TNNet Oy:llä on lisäksi oikeus edellä kohdassa 8.5 tarkoitetun erityisen syyn vuoksi oikeus asettaa asiakkaalle ennakkomaksun tai vakuuden lisäksi palvelusopimuksen syntymisen edellytykseksi kohtuulliseksi katsomansa saldorajoitus.

8.7 Vastuu palvelun käytöstä

Asiakas vastaa sopimuksen mukaisista velvoitteista ja palvelusta perittävien maksujen suorittamisesta TNNet Oy:lle siinäkin tapauksessa, että joku muu kuin asiakas on käyttänyt palvelua, ellei asiakas osoita, että palvelua on käytetty oikeudettomasti. Mikäli kyseessä on matkaviestinliittymä, vastaa asiakas liittymän käytöstä aiheutuvista maksuista siihen asti, kunnes TNNet Oy:lle on ilmoitettu, että palvelun käytön mahdollistavat tunnukset ovat oikeudettomasti kolmannen osapuolen hallussa. Jos kuitenkin asiakkaan palvelun käyttöön oikeuttavat salasanat tms. tunnukset joutuvat oikeudettomasti kolmannen osapuolen haltuun, asiakkaan on ilmoitettava tästä viipymättä TNNet Oy:n asiakaspalveluun. Tarvittaessa asiakkaan on toimitettava kahden viikon kuluessa ilmoituksesta TNNet Oy:lle jäljennös poliisille tehdystä rikosilmoituksesta. TNNet Oy:llä on oikeus sulkea tietoliikenneliittymä tai muu palvelu välittömästi saatuaan asiakkaalta, poliisilta, vakuutusyhtiöltä tai toiselta teleyritykseltä ilmoituksen siitä, että liittymä tai palvelun käyttöön oikeuttavat salasanat tms. tunnukset ovat joutuneet oikeudettomasti kolmannen haltuun tai kadonneet.

8.8 Laskuhuomautukset

Huomautukset laskusta on tehtävä laskun eräpäivään mennessä laskussa mainittuun osoitteeseen. Erimielisyystapauksessa laskun riidaton osa on kuitenkin maksettava sen eräpäivään mennessä. Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus pyytää laskuun liittyvästä riidasta kuluttajavalituslautakunnan suositus.

8.9 Hinnanmuutokset

TNNet Oy:llä on oikeus muuttaa hinnastojaan sekä palvelun käytöstä perittäviä maksuja samoin perustein, kuin sillä on oikeus muuttaa sopimusehtoja kohdan 12.2 perusteella . Mikäli palvelumaksut nousevat ja kuluttaja-asiakas ei hyväksy hinnanmuutosta, on kuluttaja-asiakkaalla oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi korotettujen hintojen tullessa voimaan. Mikäli kuluttaja-asiakas irtisanoo sopimuksen TNNet Oy:n toteuttamien hinnanmuutosten vuoksi, TNNet Oy palauttaa kuluttaja-asiakkaalle kaikki ennakkoon maksetut maksut, jotka kohdistuvat sopimuksen päättymisen jälkeiseen aikaan. Hintojen muutoksista ilmoitetaan 30 päivää etukäteen.

9. Palvelun sulkeminen ja käytön rajoittaminen

9.1 Asiakkaan oikeus pyytää palvelun sulkemista tai sen käytön rajoittamista.

TNNet Oy sulkee palvelun kuluttaja-asiakkaan pyynnöstä määräajaksi tai toistaiseksi. Suljettuna olevasta palvelusta TNNet Oy:llä on kuitenkin oikeus periä sulkemisajan kuukausimaksua. Palvelun sulkeminen ei ole mahdollista kiinteästi kytketyissä tietoliikenneyhteyksissä tai niissä palveluissa, joiden on Internetin toimintaa ohjaavien säädösten mukaisesti oltava jatkuvasti päällä. Asiakkaalla tai loppukäyttäjällä on oikeus pyytää TNNet Oy:tä rajoittamaan palvelun käyttöä muuhun kuin viestintäpalveluun tai pyytää estämään liittymästä lähtevää liikennettä muuhun kuin tiettyyn palvelutyyppiin, mikäli TNNet Oy:n järjestelmä mahdollistaa rajoittamisen.

9.2 TNNet Oy:n oikeus sulkea palvelu

TNNet Oy:llä on oikeus sulkea asiakkaan palvelut tai rajoittaa niiden käyttöä, jos: Asiakas on maksukehotuksesta huolimatta laiminlyönyt TNNet Oy:n erääntyneen laskusaatavan suorittamisen kahden viikon kuluessa maksukehotuksen lähettämisestä. Lisäksi edellytetään, että erääntynyt maksu on suuruudeltaan vähintään 40 euroa; Asiakas on asetettu konkurssiin tai viranomainen on todennut hänet maksukyvyttömäksi, eikä asiakas aseta kohtuullista vakuutta; Asiakas käyttää epäkuntoisia tai häiriöitä aiheuttavia laitteita tai ohjelmistoja TNNet Oy:n antamasta muistutuksesta huolimatta; Asiakas on asetettu syytteeseen liittymää hyväksikäyttäen tehdystä tietoliikenteen häiritsemisestä tai muuten toteennäytetyllä tavalla aiheuttanut palvelun käytöllä häiriötä verkolle tai muille käyttäjille; Asiakas ei täytä sopimusvelvoitteitaan tai rikkoo olennaisesti sopimuksen mukaisia velvoitteitaan muistutuksesta huolimatta. Sopimusrikkomusta pidetään aina olennaisena, jos asiakasta ei ole tavoitettu palvelusopimukseen liittyvän olennaisen asian selvittämiseksi tai asiakas ei ole ilmoittanut laskutusosoitettaan eikä sitä ole saatu kohtuullisin keinoin selvitettyä; Asiakas ylittää asiakkaan kanssa erikseen sovitun luottorajan; Asiakas ei suorita kohdan 8.5 mukaista ennakkomaksua tai toimita muuta TNNet Oy:n vaatimaa vakuutta viikon kuluessa TNNet Oy:n vaatimuksesta; TNNet Oy:llä on lisäksi oikeus sulkea palvelu välittömästi, jos palvelu on avattu oleellisesti virheellisin tiedoin tai jos palvelun on avannut TNNet Oy:n valtuuttama kolmas osapuoli ja TNNet Oy:llä on kohdan 8.5 perusteella oikeus vaatia asiakkaalta ennakkomaksu tai vakuus, eikä tällaista ennakkomaksua tai vakuutta ole toimitettu TNNet Oy:lle.

10 Sopimuksen päättyminen

10.1 Irtisanominen

10.1.1 Toistaiseksi voimassaolevat sopimukset

Asiakas voi irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan palvelusopimuksen noudattaen kahden (2) viikon irtisanomisaikaa. Toistaiseksi voimassaolevien laajakaistayhteyksien irtisanomisaika on yksi (1) kalenterikuukausi. Irtisanomisen tulee olla tehtynä viimeistään edellisen kuukauden viimeisenä arkipäivänä. TNNet Oy:llä on oikeus irtisanoa palvelusopimus noudattaen kahden (2) kuukauden irtisanomisaikaa, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

10.1.2 Määräaikaiset sopimukset

Ellei muusta ole sovittu, määräajaksi tehty sopimus päättyy, mikäli sopimus irtisanotaan viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen määräajan viimeistä päivää. Mikäli sopimusta ei ole irtisanottu viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen määräajan päättymistä, sopimus jatkuu tämän jälkeen aina automaattisesti kaksitoista (12) kuukautta kerrallaan edellä mainitun irtisanomisajan ollessa voimassa.

10.2 TNNet Oy:n oikeus sopimuksen purkuun

TNNet Oy:llä on oikeus purkaa palvelusopimus, jos: Palvelu on asiakkaan pyynnöstä ollut suljettuna vähintään kuukauden; Asiakas on asetettu konkurssiin tai on vastaavalla tavalla muutoin todettu kykenemättömäksi vastaamaan sopimusvelvoitteistaan eikä hän maksa toimitusehtojen mukaista ennakkomaksua tai aseta hyväksyttävää vakuutta; Viranomainen on todennut, että asiakas on syyllistynyt tahalliseen tietoliikenteen estämiseen tai häiritsemiseen; Palvelu on ollut suljettuna kohdassa [9.2] mainitusta syystä yhden kuukauden eikä asiakas kuukauden kuluessa TNNet Oy:n kirjallisesta kehotuksesta ole korjannut palvelun sulkemisen aiheuttanutta menettelyään; Asiakas on muutoin olennaisesti ja huomautuksesta huolimatta rikkonut sopimusvelvoitteitaan.

10.3. Asiakkaan oikeus palvelusopimuksen purkuun

Asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus, jos palvelu poikkeaa olennaisesti sovitusta, eikä TNNet Oy korjaa puutetta tai uusi palvelua kohtuullisessa ajassa asiakkaan kirjallisesta huomautuksesta, taikka jos palvelun toimitus viivästyy kohtuuttomasti TNNet Oy:n tuottamuksesta johtuvasta syystä.

10.4 Irtisanomis- tai purkuilmoituksen muoto

Sopimus irtisanotaan tai puretaan kirjallisesti.

11. Muut ehdot

11.1 Ilmoitukset

Asiakkaan tulee lähettää tähän sopimukseen liittyvät kirjalliset ilmoitukset TNNet Oy:n palvelusopimuksessa mainittuun tai myöhemmin ilmoitettuun osoitteeseen, telefaksi -numeroon tai sähköpostiosoitteeseen. TNNet Oy:n tulee lähettää tätä sopimusta koskevat kirjalliset ilmoitukset asiakkaan viimeksi ilmoittamaan laskutusosoitteeseen taikka asiakkaan TNNet Oy:lle ilmoittamaan telefaksi-numeroon tai sähköpostiosoitteeseen taikka tekstiviestinä asiakkaan matkaviestinliittymänumeroon. TNNet Oy:n postitse lähettämien ilmoitusten katsotaan tulleen asiakkaan tietoon seitsemäntenä (7) päivänä niiden lähettämisestä. Sähköpostitse, telefaksilla tai tekstiviestinä lähetettyjen ilmoitusten katsotaan tulleen asiakkaan tietoon niiden lähettämistä seuraavana arkipäivänä.

11.2 Ylivoimainen este

Osapuolet vapautuvat sopimuksen mukaisista velvoitteistaan ja velvollisuudestaan maksaa korvausta, jos sopimusvelvoitteiden rikkominen tai niiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Vapauttamisperusteeksi (force majeure) katsotaan sellainen sopimuksen täyttämisen estävä, sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka on sopimuspuolista riippumaton ja jonka vaikutuksia ei voida kohtuudella välttää eikä voittaa. Tällainen tapahtuma voi olla esim. sota, kapina, pakko-otto tai takavarikko yleiseen tarpeeseen, energiajakelun keskeytys, työselkkaus, tulipalo, ukonilma tai muu luonnonilmiö, kolmannen osapuolen aiheuttama kaapelivaurio tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen sopijapuolista riippumaton syy. Jos sopimusvelvoitteen täyttäminen viivästyy jostakin edellä mainitusta syystä, sopimusvelvoitteen täyttämisaikaa jatketaan niin paljon, kun kaikki tapaukseen vaikuttavat olosuhteet huomioonottaen on pidettävä kohtuullisena.

11.3 Riitojen ratkaiseminen

Palvelusopimuksesta tai sen perusteella käytetyistä palveluista aiheutuvat riidat, mikäli niitä ei saada ratkaistua neuvottelemalla, ratkaistaan Jyväskylän käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakas voi kuitenkin nostaa kanteen myös sen paikkakunnan alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on kotipaikka. Kuluttaja-asiakkaalla on lisäksi oikeus saattaa asia kuluttajavalituslautakunnan ratkaistavaksi.

11.4 Sovellettava laki

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

12 Toimitusehtojen voimassaolo

12.1 Toimitusehtojen voimaantulo

Nämä ehdot tulevat voimaan silloin, kun ne on julkaistu TNNet Oy:n www-sivuilla tai silloin, kun ne on asiakkaalle asianmukaisesti tiedotettu, ja ne ovat voimassa 4.12.2003 lukien toistaiseksi. Toimitusehdot ovat saatavissa TNNet Oy:stä maksutta. Nämä toimitusehdot korvaavat kaikki TNNet Oy:n aiemmat yleiset sopimus- ja toimitusehdot.

12.2 Toimitusehtojen muutokset

TNNet Oy voi muuttaa näitä toimitusehtoja. Toimitusehtoja voidaan muuttaa kuluttaja-asiakkaan vahingoksi kuitenkin ainoastaan edellyttäen, että sopimuksen sisältö ei kokonaisuutena olennaisesti muutu. Tämän lisäksi TNNet Oy voi muuttaa kuluttaja-asiakkaan toimitusehtoja seuraavissa tilanteissa: – lainsäädännön muutoksen tai viranomaisen siihen perustuvan päätöksen perusteella; – muusta erityisestä syystä olosuhteiden olennaisesti muututtua siten, ettei sopimussuhteen tai palvelun jatkaminen ilman ehtomuutosta olisi kohtuudella mahdollista; tällaisena muutoksena voidaan pitää TNNet Oy:n operaattori- tai muussa tuotantokustannushinnoittelussa tapahtunutta muutosta tai muuta vastaavaa olosuhteissa tapahtunutta muutosta, joka on ollut olennaisesti TNNet Oy:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Asiakkaalle ilmoitetaan uusista toimitusehdoista vähintään kuukautta ennen niiden voimaantuloa asiakastiedottein asiakkaille toimitettavissa asiakaslehdissä tai muutoin kirjallisesti. Olennaisista muutoksista TNNet Oy ilmoittaa asiakkaalle erikseen kirjallisesti esimerkiksi laskun yhteydessä. Olennaisena muutoksena pidetään kuluttaja-asiakkaiden osalta muutosta, jolla palvelua muutetaan siten, että sen laatu tai luonne muuttuu tai sen kustannukset nousevat siten, että asialla on merkitystä keskivertokuluttajan palvelukustannuksiin, tai kuluttaja-asiakas joutuu hankkimaan uuden palvelun käytön mahdollistavan päätelaitteen. Muutettuja toimitusehtoja sovelletaan myös ennen niiden voimaantuloa tehtyihin sopimuksiin. Kun ehtoja on muutettu, kuluttaja-asiakkaalla on kuukauden ajan oikeus irtisanomisaikaa noudattamatta irtisanoa sopimus päättymään kahden viikon kuluessa sen palvelun osalta, jota muutos koskee. Mikäli kuluttaja-asiakas irtisanoo sopimuksen TNNet Oy:n toteuttamien sopimusehtomuutosten vuoksi, TNNet Oy palauttaa kaikki ennakkoon maksetut maksut, jotka kohdistuvat sopimuksen päättymisen jälkeiseen aikaan.