Asiakasrekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

TNNet Oy
Y-tunnus 0752911-8
PL 249, 40101 JYVÄSKYLÄ
Puh. 010 3091 300

Yhteyshenkilö:

Lauri Aho-Pynttäri

lauri.aho-pynttari@tnnet.fi

0103091324

REKISTERIN NIMI

TNNet Oy:n asiakasrekisteri sekä videovalvonnan ja kulunhallinnan rekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

TNNet Oy ylläpitää asiakasrekisteriä rekisteröidyn suostumuksella tai asiakassuhteen perusteella. Rekisteri vaaditaan asiakassuhteen ylläpitoon sekä tietoturvan valvontaan.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin, mahdollisiin kulkuoikeuksien hallintaan sekä palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

TNNetin tiloissa liikkuminen edellyttää kulkulupaa, joten videovalvonnan avulla huolehditaan tietoturvasta.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Rekisterissä käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

  • Rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi, henkilötunnus ja osoite
  • Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
  • Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tuotteet ja palvelut sekä palveluihin liittyvät lisätiedot, niiden avaus-, ja irtisanomispäivä, palvelun myyjätiedot ja viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot
  • Käyttäjätunnukset ja muut tunnistautumistiedot
  • Lupatiedot ja kiellot, kuten suoramarkkinointiluvat ja –kiellot
  • Kulku- ja pääsyoikeudet
  • Valtakirjat
  • Palveluiden käytöstä syntyvät loki-tiedot ja muut siihen liittyvät tiedot.
  • Videovalvontamateriaali
  • Kulunhallinnan lokitiedot

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään rekisteröitymisen yhteydessä, palvelua käytettäessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös Väestörekisteristä, Suomen Suoramarkkinointiliiton ylläpitämistä kieltorekisteristä sekä muista vastaavista rekistereistä.

Tietoja kerätään myös palvelun käytöstä automaattisesti lain edellyttämällä tavalla sekä aina asiakkaan asioidessa TNNet Oy:n kanssa mukaan lukien myös internetsivuilla vierailtaessa.

Henkilöistä, jotka liikkuvat TNNet Oy:n alueilla tallennetaan aina videovalvontaan sekä kulunhallintaan.

TIETOJEN LUOVUTUS

TNNet Oy voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei käsitellä eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUS

Tiedot kerätään palvelun yhteisiin tietokantoihin ja tiedostopalvelimiin, jotka ovat palomuurein ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja tiedostot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

Paperimuotoiset dokumentit säilytetään lukitussa tilassa, joihin on pääsy vain ennalta määritellyllä henkilöillä. Tietoa arkistoidaan ja säilytetään aina lukitussa tilassa, jossa tietoturva on huomioitu kulunhallinnalla sekä rikosilmoitinlaitteilla.

Ulkopuolisten palveluntuottajien vastuu

Henkilötietoja käsitellään myös kirjanpito-ohjelmiston sekä maksuvalvonnan toimittajan järjestelmissä. Tietojen käsittely tapahtuu EU alueen sisällä. Tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin vahvasti suojattuja. Tietojen käsittelystä on tehty kirjallinen sopimus Intrum Oy:n ja Azets Oy:n kanssa

Henkilötietojen säilytysaika

Asiakkuustiedot muutetaan asiakassuhteen päättymisen jälkeen ei-aktiiviseksi ja tietojen käsittely lopetetaan. Asiakastiedot tuhotaan säännöllisesti, kuitenkin siten, että viranomaisvelvoitteet täyttyvät. Jos asiakas on suostunut vastaanottamaan markkinointimateriaalia, henkilötiedot säilytetään, kunnes asiakas peruu suostumuksensa.

Tietojen lisääminen rekisteriin

Kotisivuillamme henkilötietoja keräävä lomake sisältää kohdan, jonka käyttäjä aktivoi ymmärtäessään että hänen henkilötietonsa lisätään asiakasrekisteriin. Samaisessa lomakkeessa on erillinen kohta, jonka aktivoimalla käyttäjä vastaanottaa markkinointimateriaaliamme. Emme luovuta asiakkaidemme tietoja kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksessa.

Yleiset toimitusehdot sisältävät kohdan, jossa kerrotaan asiakassuhteen aikana kerättävien henkilötietojen lisäämisestä asiakasrekisteriimme.

TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

TNNet Oy
PL 249
40101 JYVÄSKYLÄ

Toimenpiteet tietovuodon sattuessa:

TNNet Oy: tiedottaa mahdollisesta tietovuodosta tietosuojaviranomaisille sekä asiakkaille viipymättä. Ilmoitamme tiedotuskäytännön mukaisesti sivustolla sekä tarvittaessa sähköpostitse.